Kursy kwalifikacyjne

Strona główna/Kursy kwalifikacyjne

Kursy sportów wodnych od 4.05 Wrocław

2018-04-23T12:44:51+02:00

Serdecznie zapraszamy do udziału w kursach sportów wodnych. Lista dostępnych kursów poniżej wraz z cenami. Szkolenie odbywać się będzie we Wrocławiu przy przystani Zimowisko Barek niedaleko Mostu Milenijnego, wjazd od ul. Osobowickiej. Pierwsze spotkanie organizacyjne 4.05 o godzinie 16.00 Uwaga! Wymagane wcześniejsze zgłoszenie. Do zgłoszenia konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego - pobierz formularz i przesłanie na adres email: prototo (at) prototo.pl Cennik: Kurs żeglarza jachtowego – 1250 zł (z egzaminem) Kurs sternika motorowodnego – 850 zł (z egzaminem) Holowanie narciarza wodnego – 750 (z egzaminem) Kurs Operatora Radia SRC – 550 (z egzaminem)

Kursy sportów wodnych od 4.05 Wrocław2018-04-23T12:44:51+02:00

Kursy żeglarskie 12-14.04 w Rybniku

2018-04-09T19:46:53+02:00

Serdecznie zapraszamy do udziału w kursie żeglarza jachtowego oraz sternika motorowodnego w dniach 12-14.2018. Zachęcamy także do zdobycia licencji na holowanie narciarza wodnego. Już teraz umożliwiamy Państwu udział w kursie radio SRC (obowiązkowe na morzu i przy śluzach). Egzaminy z wymienionych kursów odbędą się w Rybniku w dniu 15.04.2018 r. godz. 11. Uwaga! Wymagane wcześniejsze zgłoszenie. Cennik: Kurs żeglarza jachtowego – 1250 zł (z egzaminem) Kurs sternika motorowodnego – 850 zł (z egzaminem) Holowanie narciarza wodnego – 750 (z egzaminem) Kurs Operatora Radia SRC – 550 (z egzaminem)

Kursy żeglarskie 12-14.04 w Rybniku2018-04-09T19:46:53+02:00

Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli przedmiotu – Sztuka

2016-12-19T10:48:29+01:00

Szanowni Państwo! Witamy Państwa u progu nowego roku kalendarzowego. I zapraszam do skorzystania z naszej oferty edukacyjnej na nowy rok. Szczególnie polecamy kursy kwalifikacyjne i doszkalające. Kurs kwalifikacyjnego dla nauczycieli przedmiotu "Sztuka" - miejsce: Gimnazjum nr 28 we Wrocławiu, ul. Zachodnia 2. SZTUKA - nabór trwa. Zajęcia - listopad 2014 r., w Gimnazjum nr 28. W zgłoszeniach proszę pisać SZTUKA.

Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli przedmiotu – Sztuka2016-12-19T10:48:29+01:00

Kurs kwalifikacyjny – Przyroda, Surdo i Tyflopedagogika

2016-12-19T10:48:29+01:00

Zapraszamy do udziału w kursie kwalifikacyjnym z zakresu nauczania przedmiotu Przyroda. Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli i pracowników oświaty. Polecamy także kurs z Surdopedagogiki przygotowując do pracy z  dziećmi słabosłyszącymi lub niesłyszącymi. W naszej ofercie znajdują się także kursy z Tyflopedagogiki dające nauczycielom podstawy do pracy z dziećmi i młodzieżą niewidomą lub słabowidzącą. KURSY wszystkie kursy kwalifikacyjne: Przyroda, Surdopedagogika, Tyflopedagogika.

Kurs kwalifikacyjny – Przyroda, Surdo i Tyflopedagogika2016-12-19T10:48:29+01:00

Kurs kwalifikacyjny – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

2016-12-19T10:48:29+01:00

Kurs kwalifikacyjny z pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej ADRESACI Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (domy dziecka, rodzinne domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, internaty, bursy, ośrodki szkolno-wychowawcze), świetlicach szkolnych. Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych przez nauczycieli... §24 kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-wychowawcy w świetlicach szkolnych i nauczyciela-wychowawcy w internatach posiada osoba, która: ukończyła studia wyższe na kierunku pedagogika w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub ukończyła studia wyższe na dowolnym kierunku(specjalności) i studia podyplomowe z zakresu prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły, w której prowadzona jest świetlica lub internat. Ze względu na w/w [...]

Kurs kwalifikacyjny – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza2016-12-19T10:48:29+01:00

Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

2016-12-19T10:48:29+01:00

PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z 27 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. 50, poz. 400). 2009_03_12_RozpMEN_kwalifikacje nauczycieli ADRESACI Pedagogiczny kurs kwalifikacyjny organizowany przez Niepubliczną Placówkę (NPDN) Centrum Szkolenia PROTOTO skierowany  jest - zgodnie z rozporządzeniem o doskonaleniu nauczycieli - do czynnych zawodowo nauczycieli praktycznej nauki zawodu, pragnących zdobyć kwalifikacje pedagogiczne, uprawniające do nauczania w różnych typach szkół. CEL Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, w tym zapoznanie słuchaczy z klasycznymi [...]

Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu2016-12-19T10:48:29+01:00

Kurs kwalifikacyjny – Tyflopedagogika

2016-12-19T10:48:29+01:00

ADRESACI Kurs przeznaczony jest dla pracowników placówek oświatowych. 2009_03_12_RozpMEN_kwalifikacje nauczycieli CEL Celem kursu jest przygotowanie kadry nauczycielskiej do stwarzania optymalnych warunków kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży słabowidzących i niewidomych do pracy oraz do udzielania specjalistycznej pomocy dzieciom i młodzieży słabowidzącym i niewidomym (Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego, zgodnie z wymogami Rozporządzenia MEN - Dz.U. z 2003 r., nr 84, poz. 779). W efekcie uczestnicy zostaną zapoznani z najnowszą wiedzą z zakresu pedagogiki specjalnej, tyflopedagogiki i rewalidacji oraz metodyką kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży słabowidzących i niewidomych. Ponadto nabędą umiejętności pracy z osobami z słabowidzącymi i niewidomymi oraz uzyskają kwalifikacje do prowadzenia specjalistycznych zajęć z dziećmi i młodzieżą słabowidzących i niewidomych. PROGRAM KURSU Kurs kwalifikacyjny, oparty na Ramowym programie MEN-u, obejmuje [...]

Kurs kwalifikacyjny – Tyflopedagogika2016-12-19T10:48:29+01:00

Kurs kwalifikacyjny – Surdopedagogika

2016-12-19T10:48:29+01:00

ADRESACI Kurs przeznaczony jest dla pracowników placówek oświatowych. 2009_03_12_RozpMEN_kwalifikacje nauczycieli CEL Celem kursu jest przygotowanie uczestników do stwarzania optymalnych warunków kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży z wadą słuchu oraz do pracy i udzielania specjalistycznej pomocy dzieciom i młodzieży z wadą słuchu. Absolwenci kursu uzyskają kwalifikacje do prowadzenia specjalistycznych zajęć z dziećmi i młodzieżą z wadą słuchu (Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego, zgodnie z wymogami Rozporządzenia MEN - Dz.U. z 2003 r., nr 84, poz. 779). PROGRAM KURSU Kurs kwalifikacyjny obejmuje zagadnienia: Pedagogika specjalna. Surdopedagogika. Audiologia pedagogiczna oraz urządzenia techniczne w rehabilitacji słuchu i mowy. Surdologopedia. Rewalidacja indywidualna. Psychologia głuchych. Manualne sposoby usprawniania języka. Metodyka nauczania i wychowania dzieci z wadą słuchu. [...]

Kurs kwalifikacyjny – Surdopedagogika2016-12-19T10:48:29+01:00

Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki

2016-12-19T10:48:29+01:00

ADRESACI Kurs przeznaczony jest dla pracowników placówek oświatowych. 2009_03_12_RozpMEN_kwalifikacje nauczycieli CEL Celem kursu jest przygotowanie kadry nauczycielskiej do pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej z dziećmi upośledzonymi umysłowo w różnym stopniu (Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego, zgodnie z wymogami Rozporządzenia MEN - Dz.U. z 2003 r., nr 84, poz. 779). PROGRAM KURSU Kurs kwalifikacyjny, oparty na Ramowym programie MEN-u, obejmuje zagadnienia: Pedagogika specjalna. Oligofrenopedagogika. Podstawy psychologiczne rewalidacji. Rewalidacja indywidualna. Metodyka nauczania i wychowywania lekko upośledzonych umysłowo. Metodyka wychowania głębiej upośledzonych umysłowo. Metodyka wychowania w internacie. Szczegółowy harmonogram zajęć ustali kierownik kursu na pierwszym spotkaniu z uczestnikami. O terminie pierwszych zajęć każdy zgłoszony uczestnik zostanie powiadomiony. WYMAGANE DOKUMENTY NA [...]

Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki2016-12-19T10:48:29+01:00

Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej

2016-12-19T10:48:29+01:00

ADRESACI Kurs jest przeznaczony dla pracowników placówek oświatowych: nauczycieli I etapu edukacyjnego, pedagogów i psychologów. 2009_03_12_RozpMEN_kwalifikacje nauczycieli CEL Celem kursu jest przygotowanie uczestników do stwarzania optymalnych warunków uczenia się dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz do udzielania specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uczestnicy zostaną zapoznani z najnowszą wiedzą z zakresu psychologii rozwoju człowieka, specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz metodyką specjalistycznej diagnozy i terapii psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej. Uczestnicy uzyskują kwalifikacje do prowadzenia specjalistycznych zajęć z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przedszkoli, szkół i placówek, czyli do prowadzenia zajęć korekcyjno - kompensacyjnych dla uczniów z dysleksją, z upośledzeniem umysłowym, zajęć z terapii pedagogicznej dla uczniów [...]

Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej2016-12-19T10:48:29+01:00

Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli przedmiotu „Sztuka”

2016-12-19T10:49:02+01:00

ADRESACI Kurs przeznaczony jest dla pracowników placówek oświatowych. 2009_03_12_RozpMEN_kwalifikacje nauczycieli CEL Celem kursu jest nabycie kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia zajęć – „Sztuka” (plastyka i muzyka). PROGRAM KURSU Kurs kwalifikacyjny, oparty na Ramowym Programie MEN-u, obejmuje zagadnienia: Podstawy wiedzy o sztuce. Psychopedagogika twórczości. Sztuka w edukacji (metodyka). Projekty edukacji twórczej. Technologie informacyjne i multimedia edukacji sztuki. Szczegółowy harmonogram zajęć ustali kierownik kursu na pierwszym spotkaniu z uczestnikami. O terminie pierwszych zajęć każdy zgłoszony uczestnik zostanie powiadomiony. WYMAGANE DOKUMENTY NA E-MAIL: [email protected] z tematem: Nazwisko_Sztuka Wypełnienie formularza zgłoszeniowego - jest w zakładce KONTAKT i wysłanie na adres e-mail: [email protected] Kurs-kwalifikacyjny_formularz-zgloszeniowy Skany dokumentów: dowód osobisty (obie strony), [...]

Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli przedmiotu „Sztuka”2016-12-19T10:49:02+01:00

Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli przedmiotu „Przyroda”

2016-12-19T10:49:02+01:00

ADRESACI Kurs przeznaczony jest dla pracowników placówek oświatowych, przede wszystkim nauczycieli posiadających uprawnienia do nauczania chemii, biologii, fizyki i geografii. 2009_03_12_RozpMEN_kwalifikacje nauczycieli CEL Celem kursu jest nabycie kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia zajęć – „Przyroda”. PROGRAM KURSU Kurs kwalifikacyjny, oparty na Ramowym Programie MEN-u, obejmuje zagadnienia: Podstawy merytoryczne przyrodoznawstwa. Jak nowocześnie uczyć? Jak skutecznie uczyć przyrody? Szczegółowy harmonogram zajęć ustali kierownik kursu na pierwszym spotkaniu z uczestnikami. O terminie pierwszych zajęć każdy zgłoszony uczestnik zostanie powiadomiony. Kurs się rozpocznie po zebraniu grupy 10 uczestników. WYMAGANE DOKUMENTY NA E-MAIL: [email protected] z tematem: Nazwisko_Przyroda Wypełnienie formularza zgłoszeniowego - jest w zakładce KONTAKT i wysłanie na adres e-mail: [...]

Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli przedmiotu „Przyroda”2016-12-19T10:49:02+01:00

Kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki leczniczej

2016-12-19T10:49:02+01:00

ADRESACI Kurs kwalifikacyjny przeznaczony jest dla pracowników placówek oświatowych. 2009_03_12_RozpMEN_kwalifikacje nauczycieli CEL Celem kursu jest wyposażenie uczestników w wiedzę o rozwoju i zachowaniu się dzieci przewlekle chorych i z dysfunkcjami narządów ruchu oraz ukazywanie swoistości procesu kształcenia dzieci przewlekle chorych i z dysfunkcjami narządów ruchu w świetle aktualnej wiedzy z zakresu pedagogiki ogólnej i leczniczej. Słuchacze zostaną zapoznani ze sposobami wspomagania procesu rewalidacji dzieci ze szczególnymi potrzebami zdrowotnymi oraz poznają optymalne zasady i formy współpracy nauczycieli i wychowawców z pracownikami służb medycznych. PROGRAM KURSU Kurs kwalifikacyjny, oparty na Ramowym programie MEN-u, obejmuje zagadnienia: Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza. Charakterystyka wybranych schorzeń dzieci i młodzieży. Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i psychopatologii. Psychologiczne podstawy rewalidacji dzieci. Metodyka [...]

Kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki leczniczej2016-12-19T10:49:02+01:00

Kurs kwalifikacyjny – „Wychowanie do życia w rodzinie”

2016-12-19T10:49:02+01:00

ADRESACI Kurs przeznaczony jest dla pracowników placówek oświatowych. 2009_03_12_RozpMEN_kwalifikacje nauczycieli CEL Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć – „Wychowanie do życia w rodzinie". PROGRAM KURSU Kurs kwalifikacyjny, oparty na Ramowym programie MEN-u, obejmuje zagadnienia: Podstawy wychowania do życia w rodzinie (antropologiczne, etyczne, socjologiczne, prawne). Zagadnienia biomedyczne. Zagadnienia seksuologiczne. Zagadnienia psychologiczno-pedagogiczne. Metodyka i dydaktyka przedmiotu. Szczegółowy harmonogram zajęć ustali kierownik kursu na pierwszym spotkaniu z uczestnikami. O terminie pierwszych zajęć każdy zgłoszony uczestnik zostanie powiadomiony. WYMAGANE DOKUMENTY NA E-MAIL: [email protected] z tematem: Nazwisko_WDZ Wypełnienie formularza zgłoszeniowego - jest w zakładce KONTAKT i wysłanie na adres e-mail: [email protected] Kurs-kwalifikacyjny_formularz-zgloszeniowy LISTOWNIE NA ADRES SIEDZIBY (z dopiskiem: nazwa kursu) [...]

Kurs kwalifikacyjny – „Wychowanie do życia w rodzinie”2016-12-19T10:49:02+01:00

Kurs kwalifikacyjny – Bibliotekoznawstwo

2016-12-19T10:49:02+01:00

ADRESACI Kurs przeznaczony jest dla czynnych zawodowo nauczycieli szkół podstawowych, ponadpodstawowych i placówek oświatowo-wychowawczych, którzy posiadają kwalifikacje do nauczania w danej szkole lub prowadzenia zajęć w placówce oświatowo-wychowawczej, a ubiegają się o kwalifikacje bibliotekarskie. 2009_03_12_RozpMEN_kwalifikacje nauczycieli CEL Celem kursu jest wyposażenie uczestników w wiedzę ogólną z zakresu bibliotekoznawstwa i bibliotekarstwa, literatury dziecięcej i młodzieżowej, czytelnictwa i informacji naukowej oraz nabycie praktycznych umiejętności w opracowywaniu i udostępnianiu zbiorów, tworzeniu warsztatu informacyjnego biblioteki oraz organizacji podstawowych form pracy z czytelnikiem uczniem i czytelnikiem nauczycielem. PROGRAM KURSU Kurs kwalifikacyjny, oparty na Ramowym programie MEN-u, obejmuje zagadnienia: Bibliotekarstwo i bibliotekoznawstwo. Praca bibliotek szkolnych. Literatura dla [...]

Kurs kwalifikacyjny – Bibliotekoznawstwo2016-12-19T10:49:02+01:00

Kurs kwalifikacyjny z zakresu dogoterapii

2016-12-19T10:49:02+01:00

ADRESACI Osoby, które ukończyły 18 lat życia. CEL Celem kursu jest uzyskanie wiedzy o roli psów w terapii zaburzeń oraz umiejętności z zakresu dogoterapii. PROGRAM KURSU Dogoterapia jako metoda wspierająca proces rehabilitacji i edukacji osób niepełnosprawnych intelektualnie, ruchowo, sensorycznie i niedostosowanych społecznie. Rodzaje terapii stosowane w dogoterapii w zależności od indywidualnych potrzeb uczestniczących w niej osób. Pies terapeuta - specyfika pracy psa terapeutycznego. Zajęcia z udziałem psa - propozycje ćwiczeń i zabaw terapeutycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb osób biorących udział w terapii. TERMIN I MIEJSCE Termin ustalany w zależności od zainteresowania szkoleniem -  (dwa dni): Drugi dzień zostanie podany przez wykładowcę [...]

Kurs kwalifikacyjny z zakresu dogoterapii2016-12-19T10:49:02+01:00

Kurs pedagogiczny dla wykładowców i instruktorów

2016-12-19T10:49:03+01:00

NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI „PROTOTO” organizuje kolejną edycję: Kursu pedagogicznego z zakresu przygotowania dydaktycznego dla wykładowców i instruktorów pozaszkolnych form kształcenia Uprawnienia do przyjmowania stażystów i praktykantów w zakładach usługowych (fryzjerskich, kosmetycznych, krawieckich i wielu innych) oraz placówkach handlowych (sklepach) i zakładach produkcyjnych, jak również do przeprowadzenia szkoleń z zakresu BHP. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2002 r. Nr 113 poz. 988, zm. Dz. U. z 2003 r. Nr 192 poz. 1875) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. [...]

Kurs pedagogiczny dla wykładowców i instruktorów2016-12-19T10:49:03+01:00

Informacje kontaktowe

ul. Zagłoby 40a 54-514 Wrocław

Phone: +48 603 673 928

Go to Top