Propozycje tematów – Rad Szkolnych

Klasa szkolna
 1. Jak oceniać?
 2. Jak pracować z uczniem nadpobudliwym?
 3. Motywacja kluczem do sukcesu.
 4. Aktywizujące metody nauczania.
 5. Jak kształtować własny wizerunek?
 6. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?
 7. Ocenianie kształtujące.
 8. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki.
 9. Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się.
 10. Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły.
 11. Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej.
 12. Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła.
 13. Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?
 14. Budowa koncepcji pracy szkoły.
 15. Praca z uczniem młodszym.
 16. Praca z uczniem zdolnym.
 17. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 18. Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny internet .
 19. Projekt edukacyjny w szkole.
 20. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym.
 21. Rodzice są partnerami szkoły.
 22. Nauczyciel 45
 23. Szkoła promuje wartość edukacji.
 24. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole.
 25. Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich.
 26. Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych.
 27. Jak efektywnie wykorzystać wyposażenie i warunki lokalowe szkoły?
 28. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?
 29. Pierwszy/drugi rok pracy dyrektora szkoły.
 30. Bez uprzedzeń – kwestie podejmujące problem dyskryminacji.
 31. SEKSUALNOŚĆ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
 32. DIAGNOZOWANIE OSIĄGNIĘĆ SZKOLNYCH