Kurs – Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną

Serca na sznurkach

ADRESAT:

Oferta edukacyjna skierowana do dyrektorów, nauczycieli, pedagogów wszystkich poziomów edukacyjnych placówek, w których realizowane jest kształcenie specjalne. Ponadto ofertą szkolenia mogą zostać objęci rodzice dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

CEL:

Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie problemów edukacyjnych i wychowawczych związanych ze sfera seksualną osób z niepełnosprawnością intelektualną. Konkretne metody postępowania w trudnych sytuacjach dotyczących płciowości i seksualności  osób niepełnosprawnych intelektualnie.

TREŚCI PROGRAMOWE:

  1. Rozwój psychoseksualny człowieka i jego wielowymiarowość.
  2. Procesy intelektualne, wykonawcze, emocjonalne a zaspokojenie potrzeb seksualnych u osób z niepełnosprawnością intelektualną.
  3. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną wobec płciowości i seksualności.
  4. Specyficzne zachowania seksualne osób niepełnosprawnych intelektualnie. Czynniki ryzyka dotyczące aktywności seksualnej  kobiet niepełnosprawnych intelektualnie.
  5. Efekty zaniedbań wychowawczych i edukacyjnych w sferze seksualnej     u  osób z niepełnosprawnością intelektualną.
  6. Skuteczna profilaktyka dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.
  7. Pomoc i wsparcie dla ofiar przemocy seksualnej i ich bliskich.

REALIZATOR ZAJĘĆ:

Weneta Lidwin, 15-letnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi na różnych etapach edukacyjnych.

LICZBA GODZIN:

  • 5 – przy bardzo ogólnym omawianiu poszczególnych zagadnień,
  • 10 – przybliżenie, poszerzenie i  omówienie na konkretnych przykładach każdego z wymienionych zagadnień.