Kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki leczniczej

Książki leżące na biurku

ADRESACI

Kurs kwalifikacyjny przeznaczony jest dla pracowników placówek oświatowych.

2009_03_12_RozpMEN_kwalifikacje nauczycieli

CEL

Celem kursu jest wyposażenie uczestników w wiedzę o rozwoju i zachowaniu się dzieci przewlekle chorych i z dysfunkcjami narządów ruchu oraz ukazywanie swoistości procesu kształcenia dzieci przewlekle chorych i z dysfunkcjami narządów ruchu w świetle aktualnej wiedzy z zakresu pedagogiki ogólnej i leczniczej. Słuchacze zostaną zapoznani ze sposobami wspomagania procesu rewalidacji dzieci ze szczególnymi potrzebami zdrowotnymi oraz poznają optymalne zasady i formy współpracy nauczycieli i wychowawców z pracownikami służb medycznych.

PROGRAM KURSU

Kurs kwalifikacyjny, oparty na Ramowym programie MEN-u, obejmuje zagadnienia:

 1. Pedagogika specjalna.
 2. Pedagogika lecznicza.
 3. Charakterystyka wybranych schorzeń dzieci i młodzieży.
 4. Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i psychopatologii.
 5. Psychologiczne podstawy rewalidacji dzieci.
 6. Metodyka nauczania i wychowania dzieci w zakładzie leczniczym.
 7. Terapia dzieci z trudnościami w uczeniu się.
 8. Trening umiejętności wychowawczych.

Szczegółowy harmonogram zajęć ustali kierownik kursu na pierwszym spotkaniu z uczestnikami. O terminie pierwszych zajęć każdy zgłoszony uczestnik zostanie powiadomiony.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • NA E-MAIL: prototo@wp.pl z tematem: Nazwisko_Lecznicza
 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego – jest w zakładce KONTAKT i wysłanie na adres e-mail: prototo@wp.pl
  Kurs-kwalifikacyjny_formularz-zgloszeniowy
 2. Skany dokumentów: dowód osobisty (obie strony), dyplom magisterski lub licencjacki, zaświadczenie o zatrudnieniu.
 • LISTOWNIE NA ADRES SIEDZIBY (z dopiskiem: Nazwa kursu)
 1. Kopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej (potwierdzona zgodność z oryginałem).
 2. Zaświadczenie z placówki oświatowej o zatrudnieniu (oryginał).
 3. Kopia dowodu osobistego (potwierdzona zgodność z oryginałem).
 4. Kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia pedagogiczne (potwierdzona zgodność z oryginałem).
 5. Podpisany formularz zgłoszeniowy.
 6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych -w zakładce kontakt na samym dole.

CZAS TRWANIA KURSU

Kurs trwa 270 godzin: od stycznia 2013 r. do stycznia 2014 r.

Zajęcia odbywają się w cyklu weekendowym: w piątki i soboty.

KOSZT KURSU

Koszt udziału w kursie – umieszczony jest w zakładce KURSY KWALIFIKACYJNE.

Pierwszą ratę w wysokości 400 zł należy wpłacić na konto podane w dziale: Kontakt. Tytuł wpłaty: Pedagogika lecznicza – nazwisko uczestnika.

O udziale w kursie decyduje pierwszeństwo zgłoszeń.

Numer konta i dane adresowe w dziale: Kontakt.

WYSTAWIAMY RACHUNKI