Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki

Książki leżące na biurku

ADRESACI

Kurs przeznaczony jest dla pracowników placówek oświatowych.

2009_03_12_RozpMEN_kwalifikacje nauczycieli

CEL

Celem kursu jest przygotowanie kadry nauczycielskiej do pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej z dziećmi upośledzonymi umysłowo w różnym stopniu (Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego, zgodnie z wymogami Rozporządzenia MEN – Dz.U. z 2003 r., nr 84, poz. 779).

PROGRAM KURSU

Kurs kwalifikacyjny, oparty na Ramowym programie MEN-u, obejmuje zagadnienia:

 1. Pedagogika specjalna.
 2. Oligofrenopedagogika.
 3. Podstawy psychologiczne rewalidacji.
 4. Rewalidacja indywidualna.
 5. Metodyka nauczania i wychowywania lekko upośledzonych umysłowo.
 6. Metodyka wychowania głębiej upośledzonych umysłowo.
 7. Metodyka wychowania w internacie.

Szczegółowy harmonogram zajęć ustali kierownik kursu na pierwszym spotkaniu z uczestnikami. O terminie pierwszych zajęć każdy zgłoszony uczestnik zostanie powiadomiony.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • NA E-MAIL: prototo@wp.pl z tematem: Nazwisko_Oligo
 1. Wypełnienie komputerowo formularza zgłoszeniowego – jest w zakładce KONTAKT i wysłanie na adres e-mail: prototo@wp.pl
  Kurs-kwalifikacyjny_formularz-zgloszeniowy
 2. Skany dokumentów: dowód osobisty (obie strony), dyplom magisterski lub licencjacki, zaświadczenie o zatrudnieniu.
 • LISTOWNIE NA ADRES SIEDZIBY (z dopiskiem: Nazwa kursu)
 1. Kopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej (potwierdzona zgodność z oryginałem).
 2. Zaświadczenie z placówki oświatowej o zatrudnieniu (oryginał).
 3. Kopia dowodu osobistego (potwierdzona zgodność z oryginałem).
 4. Kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia pedagogiczne (potwierdzona zgodność z oryginałem).
 5. Podpisany formularz zgłoszeniowy.
 6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych -w zakładce kontakt na samym dole.

UWAGA! Przed zakończeniem kursu należy oddać zaświadczenie o odbyciu praktyki w wymiarze 150 godzin lekcyjnych oraz dziennik praktyk.

PROTOTO_Dziennik praktyk_kurs oligo

PROTOTO_Praktyki oligo_wskazowki

CZAS TRWANIA KURSU

Kurs trwa 260 godzin+150 godzin praktyk:

KOSZT KURSU

Koszt udziału w kursie – umieszczony jest w zakładce KURSY KWALIFIKACYJNE.

Pierwszą ratę w wysokości 400 zł należy wpłacić  na konto podane w dziale: Kontakt. Tytuł wpłaty: Oligofrenopedagogika – nazwisko uczestnika.

Udział w praktykach  – 150 obowiązkowych godzin (jeśli ktoś nie ma gdzie ich zrealizować) kosztuje dodatkowo 300 zł.

O udziale w kursie decyduje pierwszeństwo zgłoszeń.

Numer konta i dane adresowe w dziale: Kontakt.

WYSTAWIAMY RACHUNKI