Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej

Książki leżące na biurku

ADRESACI

Kurs jest przeznaczony dla pracowników placówek oświatowych: nauczycieli I etapu edukacyjnego, pedagogów i psychologów.

2009_03_12_RozpMEN_kwalifikacje nauczycieli

CEL

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do stwarzania optymalnych warunków uczenia się dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz do udzielania specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uczestnicy zostaną zapoznani z najnowszą wiedzą z zakresu psychologii rozwoju człowieka, specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz metodyką specjalistycznej diagnozy i terapii psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej.

Uczestnicy uzyskują kwalifikacje do prowadzenia specjalistycznych zajęć z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przedszkoli, szkół i placówek, czyli do prowadzenia zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla uczniów z dysleksją, z upośledzeniem umysłowym, zajęć z terapii pedagogicznej dla uczniów z zaburzeniami wzroku, słuchu, ruchu, dla uczniów z zaburzeniami w rozwoju mowy i języka a także dla uczniów z zaburzeniami zachowania i emocji.

PROGRAM KURSU

Kurs kwalifikacyjny obejmuje zagadnienia:

 • Problemy rozwoju i samorealizacji człowieka.
 • Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej i klinicznej.
 • Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy.
 • Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania początkowego.
 • Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi zaburzeniami rozwoju ruchowego.
 • Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania.
 • Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki.
 • Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego.
 • Organizacja procesu terapeutycznego.

Szczegółowy harmonogram zajęć ustali kierownik kursu na pierwszym spotkaniu z uczestnikami. O terminie pierwszych zajęć każdy uczestnik zostanie powiadomiony.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • NA E-MAIL: prototo@wp.pl z tematem: Nazwisko_Terapia
 1. Wypełnienie komputerowo formularza zgłoszeniowego – jest w zakładce KONTAKT i wysłanie na adres e-mail: prototo@wp.pl
  Kurs-kwalifikacyjny_formularz-zgloszeniowy
 2. Skany dokumentów: dowód osobisty (obie strony), dyplom magisterski lub licencjacki, zaświadczenie o zatrudnieniu.
 • LISTOWNIE NA ADRES SIEDZIBY (z dopiskiem: Nazwa kursu)
 1. Kopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej (potwierdzona zgodność z oryginałem).
 2. Zaświadczenie z placówki oświatowej o zatrudnieniu (oryginał).
 3. Kopia dowodu osobistego (potwierdzona zgodność z oryginałem).
 4. Kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia pedagogiczne (potwierdzona zgodność z oryginałem).
 5. Podpisany formularz zgłoszeniowy.
 6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych -w zakładce kontakt na samym dole.

CZAS TRWANIA KURSU

Kurs trwa 270 godzin.

KOSZT KURSU

Koszt udziału w kursie – umieszczony jest w zakładce KURSY KWALIFIKACYJNE.

Pierwszą ratę w wysokości 400 zł należy wpłacić na konto podane w dziale: Kontakt. Tytuł wpłaty: Terapia pedagogiczna – nazwisko uczestnika.

O udziale w kursie decyduje pierwszeństwo zgłoszeń.

Numer konta i dane adresowe w dziale: Kontakt.

WYSTAWIAMY RACHUNKI