Kurs kwalifikacyjny – Tyflopedagogika

Książki leżące na biurku

ADRESACI

Kurs przeznaczony jest dla pracowników placówek oświatowych.

2009_03_12_RozpMEN_kwalifikacje nauczycieli

CEL

Celem kursu jest przygotowanie kadry nauczycielskiej do stwarzania optymalnych warunków kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży słabowidzących i niewidomych do pracy oraz do udzielania specjalistycznej pomocy dzieciom i młodzieży słabowidzącym i niewidomym (Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego, zgodnie z wymogami Rozporządzenia MEN – Dz.U. z 2003 r., nr 84, poz. 779).

W efekcie uczestnicy zostaną zapoznani z najnowszą wiedzą z zakresu pedagogiki specjalnej, tyflopedagogiki i rewalidacji oraz metodyką kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży słabowidzących i niewidomych. Ponadto nabędą umiejętności pracy z osobami z słabowidzącymi i niewidomymi oraz uzyskają kwalifikacje do prowadzenia specjalistycznych zajęć z dziećmi i młodzieżą słabowidzących i niewidomych.

PROGRAM KURSU

Kurs kwalifikacyjny, oparty na Ramowym programie MEN-u, obejmuje zagadnienia:

 1. Pedagogika specjalna.
 2. Tyflopedagogika.
 3. Psychologiczne podstawy rewalidacji dzieci niewidomych i słabowidzących.
 4. Anatomia, fizjologia, patologia narządu wzroku.
 5. Orientacja w przestrzeni.
 6. Rehabilitacja widzenia.
 7. Metodyka nauczania i wychowania dzieci niewidomych i słabowidzących.
 8. Rewalidacja dzieci z inwalidztwem wzroku w wieku żłobkowym i przedszkolnym.
 9. Warsztaty komunikacji interpersonalnej.

Szczegółowy harmonogram zajęć ustali kierownik kursu na pierwszym spotkaniu z uczestnikami. O terminie pierwszych zajęć każdy zgłoszony uczestnik zostanie powiadomiony.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • NA E-MAIL: prototo@wp.pl z tematem: Nazwisko_Tyflopedagogika
 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego – jest w zakładce KONTAKT i wysłanie na adres e-mail: prototo@wp.pl
  Kurs-kwalifikacyjny_formularz-zgloszeniowy
 2. Skany dokumentów: dowód osobisty (obie strony), online slots dyplom magisterski lub licencjacki, zaświadczenie o zatrudnieniu.
 • LISTOWNIE NA ADRES SIEDZIBY (z dopiskiem: Nazwa kursu)
 1. Kopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej (potwierdzona zgodność z oryginałem).
 2. Zaświadczenie z placówki oświatowej o zatrudnieniu (oryginał).
 3. Kopia dowodu osobistego (potwierdzona zgodność z oryginałem).
 4. Kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia pedagogiczne (potwierdzona zgodność z oryginałem).
 5. Podpisany formularz zgłoszeniowy.
 6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych -w zakładce KONTAKT na samym dole.

CZAS TRWANIA KURSU

Kurs trwa 270 godzin: od jesieni 2013 r. (XI/ XII).

Zajęcia odbywają się w cyklu weekendowym: w piątki i soboty.

KOSZT KURSU

Koszt udziału w kursie – umieszczony jest w zakładce KURSY KWALIFIKACYJNE.

Numer  konta podany w dziale: Kontakt. Tytuł wpłaty: Tyflopedagogika – nazwisko uczestnika.

Pierwsza rata płatna po potwierdzeniu wpisania na listę uczestników wynosi 400 zł.

O udziale w kursie decyduje pierwszeństwo zgłoszeń.

Numer konta i dane adresowe w dziale: Kontakt.

WYSTAWIAMY RACHUNKI