Kurs kwalifikacyjny – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Książki leżące na biurku

Kurs kwalifikacyjny z pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej

ADRESACI

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (domy dziecka, rodzinne domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, internaty, bursy, ośrodki szkolno-wychowawcze), świetlicach szkolnych.

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych przez nauczycieli… §24 kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-wychowawcy w świetlicach szkolnych i nauczyciela-wychowawcy w internatach posiada osoba, która:

 1. ukończyła studia wyższe na kierunku pedagogika w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
 2. ukończyła studia wyższe na dowolnym kierunku(specjalności) i studia podyplomowe z zakresu prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
 3. ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły, w której prowadzona jest świetlica lub internat.

Ze względu na w/w nowe rozporządzenie, które weszło w życie dnia 1 września 2009 roku, kurs ten adresowany jest przede wszystkim do pedagogów szkolnych oraz innych osób, które posiadają kwalifikacje nauczycielskie, ale nie posiadają kwalifikacji specjalistycznych do pracy opiekuńczo-wychowawczej. Adresowany jest tez do osób, które chcą udoskonalić swoje umiejętności w pracy opiekuńczo-wychowawczej.

CEL

Celem kursu jest wyposażenie słuchaczy w podstawy wiedzy teoretycznej i metodycznej niezbędnej w różnych formach pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz poszerzenie zakresu i podniesienie poziomu wiedzy i praktycznych umiejętności słuchaczy w zakresie wybranego działu pracy opiekuńczo-wychowawczej (Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego, zgodnie z wymogami Rozporządzenia MEN – Dz.U. z 2003 r., nr 84, poz. 779).

PROGRAM KURSU

Kurs kwalifikacyjny, oparty na Ramowym programie MEN-u, obejmuje zagadnienia:

 1. Psychospołeczne uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży.
 2. Elementy pedagogiki opiekuńczej.
 3. Metodyka pracy opiekuńczo – wychowawczej.
 4. Zajęcia fakultatywne.

Szczegółowy harmonogram zajęć ustali kierownik kursu na pierwszym spotkaniu z uczestnikami. O terminie pierwszych zajęć każdy zgłoszony uczestnik zostanie powiadomiony.

WYMAGANE DOKUMENTY:

skany dokumentów dołączyć do emaila i kopie dokumentów wysłać listownie na adres siedziby

 1. Kopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej (potwierdzona zgodność z oryginałem np. w placówce szkolnej).
 2. Zaświadczenie z placówki oświatowej o zatrudnieniu jako nauczyciel z podaniem nauczanego przedmiotu i tygodniowego pensum godzin.
 3. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
  1. wysłanie e-mailem na adres: prototo@wp.pl
  2. przyniesienie podpisanego wydruku na pierwsze zajęcia.

CZAS TRWANIA KURSU

Kurs trwa 270 godzin.

Zajęcia odbywają się w cyklu weekendowym: w piątki i soboty.

KOSZT KURSU

Koszt udziału w kursie – aktualne ceny są podane w zakładce kursy kwalifikacyjne

Zaliczkę w wysokości 400 zł należy wpłacić w momencie utworzenia grupy (Tytuł wpłaty: Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza – nazwisko i imię szczegóły są podane w zakładce kontakt)

O udziale w kursie decyduje pierwszeństwo zgłoszeń.

ZGŁOSZENIA  – szczegóły są zamieszczone w zakładce kontakt