Kurs kwalifikacyjny – Organizacja i zarządzanie oświatą

Książki leżące na biurku

PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie MENiS z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. nr 89, poz. 826 z późn. zmianami).

2009_03_12_RozpMEN_kwalifikacje nauczycieli

ADRESACI

Kurs przeznaczony jest dla pracowników placówek oświatowych.

CEL

Celem kursu jest przygotowanie menedżerów oświaty do samodzielnego zarządzania placówkami oświatowymi.

PROGRAM KURSU

Kurs kwalifikacyjny obejmuje zagadnienia:

 • Ogólna teoria organizacji i zarządzania
 • Prawo oświatowe
 • Psychologia w kierowaniu placówką oświatową. Komunikacja społ. w organizacji
 • Kierowanie zmianą
 • Zarządzanie jakością, mierzenie jakości pracy placówki
 • Kierowanie i administrowanie placówką oświatową
 • Projektowanie programu placówki oświatowej
 • Organizacja procesu pedagogicznego placówki w warunkach reformy systemu edukacji
 • Placówka a środowisko lokalne

Szczegółowy harmonogram zajęć ustali kierownik kursu na pierwszym spotkaniu z uczestnikami. O terminie pierwszych zajęć każdy uczestnik zostanie powiadomiony.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • NA E-MAIL: prototo@wp.pl z tematem: Nazwisko_Zarządzanie oświatą
 1. Wypełnienie komputerowo formularza zgłoszeniowego – jest w zakładce KONTAKT i wysłanie na adres e-mail: prototo@wp.pl
  Kurs-kwalifikacyjny_formularz-zgloszeniowy
 2. Skany casino online dokumentów: dowód osobisty (obie strony), dyplom magisterski lub licencjacki, zaświadczenie o zatrudnieniu.
 • LISTOWNIE NA ADRES SIEDZIBY (z dopiskiem: Nazwa kursu)
 1. Kopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej (potwierdzona zgodność z oryginałem).
 2. Zaświadczenie z placówki oświatowej o zatrudnieniu (oryginał).
 3. Kopia dowodu osobistego (potwierdzona zgodność z oryginałem).
 4. Kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia pedagogiczne (potwierdzona zgodność z oryginałem).
 5. Podpisany formularz zgłoszeniowy.
 6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych -w zakładce kontakt na samym dole.

CZAS TRWANIA KURSU

Kurs trwa 220 godzin.

KOSZT KURSU

Koszt udziału w kursie – umieszczony jest w zakładce KURSY KWALIFIKACYJNE.

Możliwa płatność w ratach.

Całość kwoty lub pierwszą ratę w wysokości 400 zł należy wpłacić na konto podane w dziale: Kontakt. Tytuł wpłaty: Zarządzanie – nazwisko uczestnika.

O udziale w kursie decyduje pierwszeństwo zgłoszeń.

Numer konta i dane adresowe w dziale: Kontakt.

WYSTAWIAMY RACHUNKI