Kurs kwalifikacyjny dla czynnych zawodowo nauczycieli

Książki leżące na biurku

PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie MEN z 27 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. 50, poz. 400).

2009_03_12_RozpMEN_kwalifikacje nauczycieli

ADRESACI

Pedagogiczny kurs kwalifikacyjny organizowany przez Niepubliczną Placówkę (NPDN) Centrum Szkolenia PROTOTO skierowany  jest – zgodnie z rozporządzeniem o doskonaleniu nauczycieli – do czynnych zawodowo nauczycieli, pragnących zdobyć kwalifikacje pedagogiczne, uprawniające do nauczania w różnych typach szkół.

CEL

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, w tym zapoznanie słuchaczy z klasycznymi i nowymi metodami nauczania (metody aktywizujące, posługiwanie się nowoczesną technologią informacyjną w trakcie prowadzenia zajęć), a także zapoznanie z istotnymi wymogami reformy systemu edukacji.

PROGRAM KURSU

Kurs kwalifikacyjny obejmuje dwa przedmioty:

1. Podstawy edukacji – 150 godzin:

 • społeczny sens edukacji,
 • socjologiczne mechanizmy życia w szkole,
 • planowanie i wykonywanie zadań dydaktycznych i wychowawczych.

2. Metodyka nauczania (dydaktyka szczegółowa) – 120 godzin:

 • cele nauczania przedmiotu,
 • charakterystyka przedmiotu nauczania,
 • planowanie pracy dydaktycznej.

Szczegółowy harmonogram zajęć ustali kierownik kursu na pierwszym spotkaniu z uczestnikami. O terminie pierwszych zajęć każdy uczestnik zostanie powiadomiony.

Kurs się rozpocznie po zebraniu grupy 10 uczestników.

CZAS TRWANIA KURSU

Kurs trwa 270 godzin 150 godzin obowiązkowych praktyk.

Rozpoczęcie: wiosna 2013, zakończenie w kwietniu 2014 r.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • NA E-MAIL: prototo@wp.pl z tematem: Nazwisko_Pedagogiczny
 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego – jest w zakładce KONTAKT i casino online wysłanie na adres e-mail: prototo@wp.pl
  Kurs-kwalifikacyjny_formularz-zgloszeniowy
 2. Skany dokumentów: dowód osobisty (obie strony), dyplom magisterski lub licencjacki, zaświadczenie o zatrudnieniu.
 • LISTOWNIE NA ADRES SIEDZIBY (z dopiskiem: Nazwa kursu)
 1. Kopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej (potwierdzona zgodność z oryginałem np. przez placówkę).).
 2. Zaświadczenie z placówki oświatowej o zatrudnieniu (oryginał).
 3. Kopia dowodu osobistego (potwierdzona zgodność z oryginałem np. przez placówkę).
 4. Podpisany formularz zgłoszeniowy.
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych -w zakładce kontakt na samym dole. 

UWAGA! Przed zakończeniem kursu należy oddać zaświadczenie o odbyciu praktyki w wymiarze 150 godzin lekcyjnych oraz dziennik praktyk.

PROTOTO_Dziennik praktyk_kurs pedagog

PROTOTO_Wskazówki_praktyki pedagogiczne

KOSZT KURSU

Koszt kursu umieszczony jest w zakładce KURSY KWALIFIKACYJNE, płatne na konto podane w dziale: Kontakt.  Tytuł wpłaty: Kurs pedagogiczny_Nazwisko i imię uczestnika.

Możliwa płatność w ratach.

Pierwsza rata płatna po potwierdzeniu wpisania na listę uczestników wynosi 400 zł.

Koszt udziału w praktykach (jeśli uczestnik nie ma gdzie ich zrealizować) – dodatkowo 300 zł.

O udziale w kursie decyduje pierwszeństwo zgłoszeń.

Numer konta i dane adresowe w dziale: Kontakt.

WYSTAWIAMY RACHUNKI