Kurs kwalifikacyjny – Bibliotekoznawstwo

Książki leżące na biurku

ADRESACI

Kurs przeznaczony jest dla czynnych zawodowo nauczycieli szkół podstawowych, ponadpodstawowych i placówek oświatowo-wychowawczych, którzy posiadają kwalifikacje do nauczania w danej szkole lub prowadzenia zajęć w placówce oświatowo-wychowawczej, a ubiegają się o kwalifikacje bibliotekarskie.

2009_03_12_RozpMEN_kwalifikacje nauczycieli

CEL

Celem kursu jest wyposażenie uczestników w wiedzę ogólną z zakresu bibliotekoznawstwa i bibliotekarstwa, literatury dziecięcej i młodzieżowej, czytelnictwa i informacji naukowej oraz nabycie praktycznych umiejętności w opracowywaniu i udostępnianiu zbiorów, tworzeniu warsztatu informacyjnego biblioteki oraz organizacji podstawowych form pracy z czytelnikiem uczniem i czytelnikiem nauczycielem.

PROGRAM KURSU

Kurs kwalifikacyjny, oparty na Ramowym programie MEN-u, obejmuje zagadnienia:

 1. Bibliotekarstwo i bibliotekoznawstwo.
 2. Praca bibliotek szkolnych.
 3. Literatura dla dzieci i młodzieży.
 4. Informacja naukowa.
 5. Techniki Once an eligible applicant determines how much he or she wants, the exchange will arrange for the amount to be paid every month directly to the heath insurance company offering the plan the applicant selects. pracy umysłowej.

Szczegółowy harmonogram zajęć ustali kierownik kursu na pierwszym online casino nbso spotkaniu z uczestnikami. O terminie pierwszych zajęć każdy zgłoszony uczestnik zostanie powiadomiony.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • NA E-MAIL: prototo@wp.pl z tematem: Nazwisko_Biblio
 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego – jest w zakładce KONTAKT i wysłanie na adres e-mail: prototo@wp.pl
  Kurs-kwalifikacyjny_formularz-zgloszeniowy
 2. Skany dokumentów: dowód osobisty (obie strony), dyplom magisterski lub licencjacki, zaświadczenie o zatrudnieniu.
 • LISTOWNIE NA ADRES SIEDZIBY (z dopiskiem: nazwa kursu)
 1. Kopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej (potwierdzona zgodność z oryginałem).
 2. Zaświadczenie z placówki oświatowej o zatrudnieniu (oryginał).
 3. Kopia dowodu osobistego (potwierdzona zgodność z oryginałem).
 4. Kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia pedagogiczne (potwierdzona zgodność z oryginałem).
 5. Podpisany formularz zgłoszeniowy.
 6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych -w zakładce kontakt na samym dole.

CZAS TRWANIA KURSU

Kurs trwa 270 godzin

Zajęcia odbywają się w cyklu weekendowym: w piątki i soboty.

KOSZT KURSU

Koszt udziału w kursie – umieszczony jest w zakładce KURSY KWALIFIKACYJNE.

Pierwszą ratę w wysokości 400 zł należy wpłacić do dnia 15 października na konto podane w dziale: Kontakt. Tytuł wpłaty: Bibliotekoznawstwo – nazwisko uczestnika).

O udziale w kursie decyduje pierwszeństwo zgłoszeń.

Numer konta i dane adresowe w dziale: Kontakt.

WYSTAWIAMY RACHUNKI