PROTOTO – kursy, szkolenia, studia podyplomowe - NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI CENTRUM SZKOLENIA „PROTOTO”

Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki

ADRESACI

Kurs przeznaczony jest dla pracowników placówek oświatowych.

2009_03_12_RozpMEN_kwalifikacje nauczycieli

CEL

Celem kursu jest przygotowanie kadry nauczycielskiej do pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej z dziećmi upośledzonymi umysłowo w różnym stopniu (Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego, zgodnie z wymogami Rozporządzenia MEN – Dz.U. z 2003 r., nr 84, poz. 779).

PROGRAM KURSU

Kurs kwalifikacyjny, oparty na Ramowym programie MEN-u, obejmuje zagadnienia:

  1. Pedagogika specjalna.
  2. Oligofrenopedagogika.
  3. Podstawy psychologiczne rewalidacji.
  4. Rewalidacja indywidualna.
  5. Metodyka nauczania i wychowywania lekko upośledzonych umysłowo.
  6. Metodyka wychowania głębiej upośledzonych umysłowo.
  7. Metodyka wychowania w internacie.

Szczegółowy harmonogram zajęć ustali kierownik kursu na pierwszym spotkaniu z uczestnikami. O terminie pierwszych zajęć każdy zgłoszony uczestnik zostanie powiadomiony.

WYMAGANE DOKUMENTY

WYMAGANE DOKUMENTY

  • NA E-MAIL: prototo@wp.pl z tematem: Nazwisko_Oligo

1. Wypełnienie komputerowo formularza zgłoszeniowego – jest w zakładce KONTAKT i wysłanie na adres e-mail: prototo@wp.pl

Kurs-kwalifikacyjny_formularz-zgloszeniowy

2. Skany dokumentów: dowód osobisty (obie strony), dyplom magisterski lub licencjacki, zaświadczenie o zatrudnieniu.

  • LISTOWNIE NA ADRES SIEDZIBY (z dopiskiem: Nazwa kursu)

1. Kopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej (potwierdzona zgodność z oryginałem).

2. Zaświadczenie z placówki oświatowej o zatrudnieniu (oryginał).

3. Kopia dowodu osobistego (potwierdzona zgodność z oryginałem).

4. Kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia pedagogiczne (potwierdzona zgodność z oryginałem).

5. Podpisany formularz zgłoszeniowy.

6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych -w zakładce kontakt na samym dole.

UWAGA! Przed zakończeniem kursu należy oddać zaświadczenie o odbyciu praktyki w wymiarze 150 godzin lekcyjnych oraz dziennik praktyk.

PROTOTO_Dziennik praktyk_kurs oligo

PROTOTO_Praktyki oligo_wskazowki

CZAS TRWANIA KURSU

Kurs trwa 260 godzin+150 godzin praktyk:

KOSZT KURSU

Koszt udziału w kursie – umieszczony jest w zakładce KURSY KWALIFIKACYJNE.

Pierwszą ratę w wysokości 400 zł należy wpłacić  na konto podane w dziale: Kontakt. Tytuł wpłaty: Oligofrenopedagogika – nazwisko uczestnika.

Udział w praktykach  – 150 obowiązkowych godzin (jeśli ktoś nie ma gdzie ich zrealizować) kosztuje dodatkowo 300 zł.

O udziale w kursie decyduje pierwszeństwo zgłoszeń.

Numer konta i dane adresowe w dziale: Kontakt.

WYSTAWIAMY RACHUNKI