PROTOTO – kursy, szkolenia, studia podyplomowe - NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI CENTRUM SZKOLENIA „PROTOTO”

Kurs instruktażowy dla kandydatów na kierowników placówek wypoczynku

PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie MEN z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. 67 z dnia 10 lutego 1997 r.).

Rozporządzenie MEN z dnia 6 maja 2006 r. w sprawie uzyskiwania u uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. 31, poz. 216).

CEL

Celem kursu jest uzyskanie wiedzy oraz kompetencji do pracy w charakterze kierownika placówki wypoczynku.

PROGRAM KURSU

 • Planowanie pracy wychowawczej.
 • Organizacja zajęć w placówce wypoczynku.
 • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników.
 • Organizacja pracy kierownika z personelem pedagogicznym i administracyjno-obsługowym.
 • Prowadzenie dokumentacji placówki wypoczynku – obowiązujące przepisy.

TERMIN I MIEJSCE

Bliższe informacje w dziale: Aktualności.

KOSZT KURSU

Koszt udziału w kursie – 150 zł. Całą kwotę lub zaliczkę w wysokości 50 zł należy wpłacić na konto podane w dziale Kontakt. Tytuł wpłaty: Kurs dla kierowników placówek wypoczynku – nazwisko uczestnika.

ZGŁOSZENIA

Przyjęcie zgłoszenia następuje po wykonaniu następujących czynności:

1) Wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który jest w zakładce kontakt. Poniższe dane osobowe powinny się znaleźć w formularzu zgłoszeniowym, następnie wysyłamy go na adres e-mail:

 • imię / imiona, nazwisko,
 • miejsce i data urodzenia, województwo miejsca urodzenia,
 • PESEL
 • adres zamieszkania i adres zameldowania
 • numer telefonu
 • adres e-mail

2) Wpłacie zaliczki lub całej kwoty.

3) Przyniesieniu:

a) potrzebnego dokumentu – świadectwo ukończenia szkoły średniej lub studiów,

b) potwierdzenia wpłaty zaliczki lub pełnej kwoty na konto,

c) zaświadczenia o 3 – letnim stażu pedagogicznym i przedstawieniu zaświadczenia o ukończeniu kursu przygotowawczego dla wychowawców.

KONTAKT

e- mail: prototo@wp.pl

tel.: 603 673 928, 71 716 54 23

NIEZBĘDNE DOKUMENTY

Odpis dyplomu ukończenia szkoły średniej lub studiów.

UWAGA!

Uprawnienia są przyznawane dożywotnio i obowiązują na terenie całego kraju, jak i poza nim, wszystkie rejony, które podlegają regulacjom Unii Europejskiej.

Kierownik kolonii sprawuje nadzór nad wychowawcami i jest odpowiedzialny za przeprowadzenie kolonii, obozu, zimowiska.

Kursy odbywają się we Wrocławiu, ale jeśli zbierze się min. 10 kursantów – to jest możliwa organizacja kursu w miejscu zamieszkania. Wspomniana klauzula również dotyczy terminów.